ZÁSADY OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velice si Vážíme toho, že jste se rozhodli využít našich služeb a navštívili jste náš web za účelem realizace stínění na Vaši terasu či pergolu. Z důvodu zpracování nezávazné nabídky, plnění smlouvy, snahy o zkvalitnění našich služeb a informování o našich speciálních akcí, novinkách a produktech, zpracováváme Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje se jakožto správce osobních údajů zavazujeme zpracovávat v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
Tímto bychom Vás rádi informovali o způsobu zpracování Vašich osobních dat, o účelu jejich zpracování a také o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Správce:

Veronika Aresta, identifikační číslo 055 45 307, se sídlem Herink, Spojovací 159
Erik Aresta, identifikační číslo 013 34 611, se sídlem Herink, Spojovací 159

Aresta shades, s.r.o., se sídlem Spojovací 159, Herink, 251 01, IČO: 173 00 959, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 369623

Kontaktní údaje správce:

732 086 280
info@stineninapergoly.cz

Za účelem plnění smlouvy (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) zpracováváme Vaše:
a)identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu);
b)kontaktní údaje (kontaktní adresu, telefon, e-mailovou adresu);
a tyto údaje budeme uchovávat po dobu 5 let ode dne skončení smluvního vztahu. Poté budou z naší evidence odstraněny.
Za účelem zákonné povinnosti (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) budou osobní údaje uvedené na vystavených daňových dokladech archivovány po dobu dle platných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
V případě, že na základě Vámi vyplněného a zaslaného kontaktního formuláře (dostupný na našich webových stránkách – https://stineninapergoly.cz/kontakt/) nebude uzavřena a realizována smlouva, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 3 let ode dne jejich poskytnutí, případně do doby vyjádření Vašeho nesouhlasu s jejich zpracováním.
Abychom Vám mohli poskytovat informace o nových produktech, která pro Vás jako své zákazníky připravujeme, zpracováváme vaše osobní údaje též za účelem přímého marketingu (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Tyto sdělení budou zasílána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, a to v takové četnosti, aby pro Vás nebyla nadměrně zatěžující a splňovali podmínky oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Dále máte, jakožto subjekt osobních údajů dle GDPR, právo (čl. 15 až 22 GDPR):
a) přístupu k osobním údajům;
b) jejich opravu či výmaz;
c) omezení jejich zpracování;
d) vznést námitku proti způsobu či rozsahu zpracování osobních údajů;
e) v případě, že je to technicky proveditelné i na přenositelnost osobních údajů;
f) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování;
g) podat stížnost u dozorového úřadu – v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz.