Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky stineninapergoly.cz pro realizaci díla dle objednávky

(dále jen „VOP“)

1. Objednatel

Objednatelem je smluvní strana, která je jako Objednatel označena v objednávce(poptávce), resp. odeslala objednávku Zhotoviteli a je uvedena v Zakázkovém listu.
2. Zhotovitel

Veronika Aresta, identifikační číslo 055 45 307, se sídlem Herink, Spojovací 159, a/nebo
Erik Aresta, identifikační číslo 013 34 611, se sídlem Herink, Spojovací 159, a/nebo
Aresta shades s.r.o., identifikační číslo 173 00 959, se sídlem Herink, Spojovací 159.
3. Přílohy

V případě jakéhokoliv výslovného rozporu mezi ustanoveními/zněním objednávky a ustanovením/zněním příloh objednávky včetně těchto obchodních podmínek, mají přednost ustanovení/znění objednávky.
4. Dílo

Dílem se rozumí zhotovení stínících baldachýnů, venkovních závěsů a římských rolet (nikoliv protivětrná obrana) dle specifikace uvedené v Zakázkovém listu, které má být na základě objednávky dodáno Zhotovitelem pro Objednatele.
5. Cenová nabídka

V případě, že Objednatel na webu Zhotovitele (https://stineninapergoly.cz/) vyplní nezávaznou poptávku, vyhotoví Objednatel nezávaznou cenovou nabídku. Cena za Dílo ani termín realizace Díla uvedený v Cenové nabídce nejsou konečné a závazné.
6. Specifikace Díla/Zakázkový list

Požadavky na Dílo uvede Objednatel v objednávce (poptávce) a přesná specifikace Díla bude zaznamenána v Zakázkovém listu zhotoveném při zaměření v místě realizace Díla Zhotovitelem a podepsaným oběma smluvními stranami. Cena Díla uvedená
v Zakázkovém listu je cenou konečnou a zahrnuje cenu za materiál a práci v rozsahu zhotovení stínící techniky, montáž a dopravu na zaměření a montáž. V případě, že by na žádost Objednatele byla nutná další cesta na místo realizace Díla, bude dané bráno jako vícepráce a bude to Objednateli vyčísleno samostatně. Sazba Zhotovitele v daném případě činí 9,70 Kč/km a 300,- Kč/hod. Čas se počítá od okamžiku příjezdu Zhotovitele na místo plnění (i čekání). Cesta se počítá v případě zakázek
v oblasti Čech ze sídla Zhotovitele, v případě zakázek na Moravě z adresy Antonína Slavíčka 3935/1, 796 04 Prostějov.
7. Změny Díla v průběhu plnění

Jakékoliv změny Díla mají vliv i na termíny plnění, cenu, platební podmínky, součinnost Objednatele, případně další smluvní ujednání. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny Díla, dokud tyto nebudou takto písemně potvrzeny a dokud nebudou písemně dohodnuty příslušné změny týkající se ceny, harmonogramu plnění, dat dodávek, nebo příslušné dokumentace Díla.
8. Součinnost Objednatele

K řádnému zhotovení Díla je nutná součinnost Objednatele (zejména zajištění přístupu na místo realizace Díla). Objednatel je povinen tuto součinnost bez dalšího poskytnout, a to nejpozději na písemnou (postačuje i v elektronické formě nebo i telefonickou) výzvu Zhotovitele. O dobu neposkytnutí potřebné součinnosti Objednatelem se prodlužuje sjednaný termín
realizace Díla. V případě, že Objednatel nedá Zhotoviteli alespoň 24 hodin před sjednanou dobou montáže Díla v místě plnění na vědomí, že nemůže z důvodu na straně Objednatele montáž proběhnout, je povinen nahradit Zhotoviteli náklady zbytečného výjezdu, tj. 9,70 Kč/km a 300,-  Kč/hod v rámci podmínek uvedených v odst. 6 těchto VOP. V případě, že ani přes písemnou výzvu nebude Objednatelem poskytnuta součinnost, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a zároveň mu vzniká nárok na úhradu veškerých oprávněně vzniklých nákladů, tj. ceny za zhotovený materiál, což činí 85 % ceny Díla. Na nárok Objednatele k vrácení zálohové faktury bude započten nárok Zhotovitele na úhradu oprávněných nákladů Objednatelem. Zbývající část nároku Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit do 10 dnů ode dne jeho vyčíslení Zhotovitelem.
9. Termín realizace Díla

Zhotovitel se zavazuje Dílo zhotovit nejpozději do 8 týdnů ode dne podpisu Zakázkového listu a úhrady zálohové faktury. V případě, že Dílo nebude zhotoveno přes veškerou potřebnou součinnost Objednatele ani do 10 týdnů ode dne podpisu Zakázkového listu a úhrady zálohové faktury, má Objednatel nárok na slevu na Dílo ve výši 5 % z ceny Díla za každý započatý
týden prodlení. V případě prodlení delšího než 14 týdnů ode dne úhrady zálohové faktury má Objednatel nárok od smlouvy odstoupit. V takovém případě má Objednatel nárok na vrácení Zálohy, ledaže by Zhotovitel prokázal, že mu v realizaci Díla bránila skutečnost, kterou nemohl ovlivnit.
10. Předání a převzetí Díla

Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna řádným a včasným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Při převzetí Díla nebo kterékoliv jeho části se Objednatel i Zhotovitel zavazují podepsat příslušný Předávací protokol (dílčí předávací protokoly), tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) Díla nebo jeho určité části. V případě, že budou v Předávacím protokolu vytknuty drobné vady a nedodělky nebrání tato skutečnost předání Díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit vytknuté vady do 2 týdnů ode dne sepisu Předávacího protokolu. V případě, že se bude jednat o neodstranitelnou vadu, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli přiměřenou slevu na Dílo.
11. Záloha

Vzhledem k tomu, že Dílo je zhotovováno dle přesných požadavků Objednatele, vystaví Zhotovitel po vyhotovení Zakázkového listu Objednateli Zálohovou fakturu. Výše zálohy odpovídá nákladům Zhotovitele na materiál potřebný k realizaci Díla a do dne vystavení zálohové faktury provedených prací a nákladů na dopravu. Jelikož neprodleně po podpisu Zakázkového listu je
zahájena realizace Díla, je Záloha nevratná, a to ani v případě odstoupení/výpovědi Smlouvy Objednatelem, pokud tyto VOP nebo dohoda smluvních stran nestanoví jinak.
12. Fakturace a sankce

Splatnost všech faktur činí čtrnáct (14) dní ode dne jejich doručení smluvní straně povinné platit. Faktura se považuje za doručenou třetí den po jejím prokazatelném odeslání Objednateli, a to i formou přílohy e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Objednavatele uvedené v poptávce či Zakázkovém listu. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,25 % ze sjednané ceny Díla.
13. Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo má ke dni podpisu Předávacího protokolu vlastnosti dle objednávky/Zakázkového listu. Zhotovitel při předání Díla Objednatele poučí o způsobu manipulace s Dílem a předá mu Návod na údržbu baldachýnových stínění a závěsů. Není-li v uvedeno jinak, poskytuje Zhotovitel záruku za funkčnost Díla po dobu jednoho (1) roku, v případě
Objednatele-spotřebitele dva (2) roky, případně do okamžiku, než bude do Díla zasaženo Objednatelem, případně třetí osobou. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla vzniklé v důsledku chybné manipulace Objednatele nebo třetích stran, zaviněním Objednatele, nebo třetích osob, zejména v případech, kdy Objednatel neprovádí stanoveným postupem údržbu Díla, a/nebo do Díla neoprávněně zasáhl nebo takový zásah umožnil. Zhotovitel upozornil Objednatele, že Dílo neslouží jako ochrana proti větru, tudíž se záruka nevztahuje na škodu způsobenou větrem či z důvodu jiné přírodní katastrofy.
Vadou Díla není ani změna barvy materiálu. Objednatel bere na vědomí, že změna barvy materiálu je jeho přirozená vlastnost způsobená přírodními vlivy – nejčastěji působením přímého slunečního záření. V případě, že je předmětem objednávky pouze materiál (stínění a materiál k uchycení) bez montáže, neposkytuje Zhotovitel záruku na funkčnost systému stínění.
14. Reklamace

V případě, že Dílo po dobu záruky uvedené v odst. 13 nebude mít slíbené vlastnosti, vznikají Objednateli práva z vadného plnění (dále jen „Reklamace“). V případě Reklamace je Objednatel povinen informovat o daném Zhotovitele na e-mailovou adresu
info@stineninapergoly.cz a uvést důvod Reklamace, tj. vadu Díla, a to neprodleně poté, co se o ní dozví, v případě zjevné vady nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí Díla. Zhotovitel následně bude Objednatele informovat o přijetí Reklamace a bude jej kontaktovat z důvodu sjednání způsobu vyřešení Reklamace. Reklamace bude Zhotovitelem vyřízena standardně do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci. Lhůta k vyřízení reklamace bude prodloužena o dobu, kdy z objektivních důvodů nemohla být vyřízena (např. prodlení s dodáním materiálu), o čemž je Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele.

15. Limitace škody

S přihlédnutím k ustanovení § 2898 Občanského zákoníku a s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením objednávky může úhrnná škoda vzniklá jinak než úmyslně či z hrubé nedbalosti, jejíž úhradu bude mít Objednatel právo požadovat od Zhotovitele v souvislosti s plněním předmětu objednávky, činit maximálně částku rovnající se částce poloviny (1/2) ceny za Dílo dle Zakázkového listu.
16. Ochrana informací

Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti objednávky. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné
informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z objednávky. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají objednávky a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kontraktorům (tj. zejména osobám spolupracujícím na realizaci Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje zajistit, že tato osoby též splní povinnost dle tohoto odstavce).
17. Marketingová doložka

Zhotovitel je oprávněn užít informaci o existenci smluvního vztahu mezi smluvními stranami pro účely svého marketingu a reklamy, a to zejména na svém webu, sociálních sítí (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter) a bez dalšího umístit na dané platformy logo Objednatele-podnikatel. Ustanovení těchto VOP o ochraně důvěrných informací tím není dotčeno.
Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s užitím fotodokumentace pořízené při zhotovování Díla Zhotovitelem dle vůle Zhotovitele (např. může je umístit do své databáze provedených realizací na webových stránkách, Instagramu, Facebooku, apod.).
18. Výpověď

Vzhledem k tomu, že Dílo je zhotovováno dle přesných požadavků Objednatele, nemá Objednatel právo po podpisu Zakázkového listu, mimo případy uvedené v těchto VOP, vypovědět smlouvu.
19. Odstoupení

Vzhledem k tomu, že se jedná o plnění dle specifik a požadavků Objednatele, je v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Objednatele (spotřebitele) dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku.
20. Vyloučení modifikované akceptace

Zhotovitel vylučuje přijetí návrhu na uzavření objednávky nebo dohody nebo jakéhokoli ujednání, souvisejícího s touto objednávkou, s jakýmkoli dodatkem či odchylkou; odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky ale za nový návrh. Uvedené se vztahuje také na změnu objednávky, dohody či jakéhokoli ujednání souvisejícího s touto objednávkou. Smluvní strany zároveň pro účely ustanovení § 2004 odst. 3 Občanského zákoníku shodně konstatují, že činnost Zhotovitele není plněním, které by samo o sobě nemělo pro Objednatele význam.
21. Změna okolností

Změní-li se po uzavření objednávky okolnosti do té míry, že se plnění podle objednávky stane pro Objednatele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit dluh, nestanoví-li zákon, nebo konkrétní smluvní ujednání jinak. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, a tudíž v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr v neprospěch Objednatele, nevznikne Objednateli právo domáhat se vůči Zhotoviteli obnovení jednání o objednávce, resp. změny podmínek objednávky.
22. Sdělení informací

Smluvní strany jsou povinny na žádost některé smluvní strany sdělit aktuální stav otevřených účetních položek vzniklých ze vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví dotázané smluvní strany k rozhodnému dni, a bude-li to třeba vyjasnit a odsouhlasit rozpory se stavem obsaženým v účetnictví žádající smluvní strany.
23. Vyloučení podmíněnosti

Vylučuje se uplatnění ustanovení § 1748 Občanského zákoníku, tedy že se neuplatní ujednání, že pokud určitá část obsahu smlouvy bude mezi stranami ujednána dodatečně, je takové ujednání podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy.
24. Rozhodné právo

Objednávka a vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
25. Prorogační doložka

V případě vzniku sporu z uzavřené smlouvy mezi smluvními stranami jako podnikateli (tj. na straně Objednatele je podnikatel) platí, že obecným soudem příslušným k řešením sporu, je obecný soud dle sídla Zhotovitele.
26. Změna objednávky

Objednávku je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků objednávky, podepsaných oběma smluvními stranami.

Tyto VOP nabývají účinnosti a platnosti dne 7. května 2024